Όσοι Έφεδροι Αξιωματικοί που είναι εγγεγραμμένοι σε Συνδέσμους αλλά και όσοι εγγράφονται ως ΝΕΑ μέλη θα πρέπει να εφοδιαστούν με το ΝΕΟ τύπο ταυτότητος, προσκομίζοντες στο σύνδεσμο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.   Πρόσφατο Πιστοποιητικό Τύπου Α από το Αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.

2.   Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητος διατάσεων 3 X 3.

3.   Επιστροφή την εις χείρας σας παλαιά ταυτότητα Εφέδρου Αξ/κού.

 

Μετά πολλής χαράς σημειώνουμε την πυκνουμένην τελευταίως προσέλευσιν νέων Συναδέλφων στον Σ.Ε.Α.Ν.Α. Την επιθυμούμε πλέον εντατικήν. Λυπηρό όμως είναι πως αρκετοί νέοι συνάδελφοι κάνουν την εγγραφή τους με σκοπό να αποκτήσουν την ταυτότητα του εφέδρου αξιωματικού και μετά εξαφανίζονται. Τέτοιους συναδέλφους δεν τους θέλουμε στον Σύνδεσμο. Προτρέψατε όλους τους γνωστούς σας Εφ. Αξκούς να εγγραφούν εις τον Σύνδεσμον, διότι η ογκουμένη δύναμίς του, ενισχεύει το Δ.Σ. στις, κάθε είδους, εκδηλώσεις.

Για την εγγραφή ως μέλους και την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Εφέδρου Αξιωματικού, απαιτούνται:

1) Πιστοποιητικό Τύπου Α, από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο

2) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητος διατάσεων 3 X 3.

3) Γνώση της Ομάδας και του Ρέζους αίματος

4) Συμπλήρωση της σχετικής αιτήσεως (Παρακαλείσθε όπως συμπληρώνετε με μικρά γράμματα).

5) Τριάντα ευρώ (30) διά την εγγραφή και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Στα Μέλη χορηγούνται Δελτία Εισόδου στα Στρατιωτικά Πρατήρια και Βεβαιώσεις για την σίτιση στις Στρατιωτικές Λέσχες των σπουδαζόντων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ.  Στα γραφεία μας υπάρχουν σήματα Εφέδρων Αξιωματικών και αυτοκόλλητο σήμα για το αυτοκίνητό σας.